Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Εισήγηση - 7 Νοεμβρίου 2017Την 7η Νοεμβρίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Χρήστος Γιαλαμάς, Δικηγόρος Αθηνών, Υπ. Διδάκτορας Νομικής, με θέμα "Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο ζήτημα της έκδοσης και εκτέλεσης διαταγής πληρωμής κατά Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ"Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Τρίτη, 07.11.2017

Θέμα: «Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο ζήτημα της έκδοσης και εκτέλεσης διαταγής πληρωμής κατά Δημοσίου, ΟΤΑ και νπδδ»


Εισηγητής: Χρήστος Δ. Γιαλαμάς, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΕΚΠΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις


ΙΙ. Επισκόπηση της σχετικής μέχρι σήμερα νομολογίας
     ΙΙ.1. Έτη 1997-2005: Δύο νομολογιακές τάσεις: Βασική προβληματική
     ΙΙ.2. Συνταγματικότητα ή μη του άρθρ. 20 ν. 3301/2004
           ΙΙ.2.1. Η ΑΕΔ 18/2005
           ΙΙ.2.2. Η νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας μετά την ΑΕΔ 18/2005
    ΙΙ.3. Νομολογία του Αρείου Πάγου μέχρι σήμερα
 

ΙΙΙ. Επισκόπηση των μεταγενέστερων νομοθετικών παρεμβάσεων
    ΙΙΙ.1. Απαίτηση από διαφορά ιδιωτικού δικαίου ως διαδικαστική προϋπόθεση διαταγής πληρωμής κατά το νέο ΚΠολΔ
    ΙΙΙ.2. Αντανακλαστική συνέπεια στην περίπτωση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής κατά νπδδ, η οποία δεν κηρύσσεται εκτελεστή, λόγω άσκησης αντιρρήσεων
    ΙΙΙ.3. Εισαγωγή του θεσμού της διαταγής πληρωμής στο ΚΔιοικΔ
    ΙΙΙ.4. Σιωπηρή κατάργηση του άρθρ. 20 ν. 3301/2004
    ΙΙΙ.5. Ρητή περιστολή του πεδίου εφαρμογής του άρθρ. 20 ν. 3301/2004 με την υποπαράγραφο Γ.6 του άρθρου πρώτου ν. 4254/2014
 

IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
 

Άρθρο 1 ν. 3068/2002

Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.
 

"Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ`-ζ` της παρ.2 του άρθρου 904 Κ.ΠΟΛ.Δ. πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων"
 

*** Το άνω εντός " " εδάφιο του άρθρου 1 προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α` 263/23.12.2004.
 

"Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και γα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο."
 

*** Το πιο πάνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρ.4ε παρ.3 Ν.3388/2005,
ΦΕΚ Α 225/12.9.2005.
 

«Η διάταξη του τρίτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 (Α` 263), δεν εφαρμόζεται όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α`107), του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.Α., των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.»
 

*** Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την υποπαρ.Γ.6. άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1.7.2014 και καταλαμβάνει τις απαιτήσεις από τις εμπορικές συναλλαγές της ανωτέρω περίπτωσης που γεννήθηκαν από τις 16.3.2013 και εφεξής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου