Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Εισήγηση - 14 Νοεμβρίου 2017


Την 14η Νοεμβρίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Δικηγόρος Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Επίκληση και απόδειξη πραγματικών περιστατικών στις αγωγές παραβίασης του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104)".
Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Επίκληση και απόδειξη πραγματικών περιστατικών στις αγωγές παραβίασης του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104)

Ε. Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος
Αθήνα, Ε.Ε.Δ., 14-11-2017

Εισαγωγικές παρατηρήσεις/Αντικείμενο μελέτης/Πεδίο εφαρμογής
§ 1 Το νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο
Α.  Η δημόσια (Κανονισμός 1/2003) και ιδιωτική  (Οδηγία 2014/104) επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού
Ι. Εννοιολογική οριοθέτηση
ΙΙ. Ο νομικός διάλογος πριν την ψήφιση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ (νομολογία Δ.Ε.Ε., Πράσινη Βίβλος, Λευκή Βίβλος, πρόταση Οδηγίας, υποθέσεις Courage/Crehan και Manfredi)
ΙΙΙ. Η ρυθμιστική επέμβαση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σε θέματα δικονομικού δικαίου. Ένα νέο δίκαιο στη γέννησή του: Δικονομικό Δίκαιο Ανταγωνισμού;
Β. Το βασικό πλαίσιο του ελληνικού δικαίου στο οποίο θα ενταχθούν οι δικονομικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ (έμφαση στην απόδειξη των πραγματικών περιστατικών)

§ 2 Η απόδειξη των ισχυρισμών
Α. Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων
Ι. Οι προβλέψεις της Οδηγίας και των προσαρμοστικών διατάξεων
1.  Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στη σφαίρα των διαδίκων ή τρίτου
2. Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στο φάκελο της αρχής ανταγωνισμού
ΙΙ. Ερμηνευτικά εργαλεία: Η συναφής νομοθεσία και νομολογία σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου (κυρίως: Κανονισμοί 1/2003, 773/2004, 1348/2015, υποθέσεις Pfeiderer, Donau/Chemie και EnB Energie Baden)
ΙΙΙ. Τα σημεία προσαρμογής του εθνικού δικαίου (ιδίως η λειτουργία των 450 ΚΠολΔ, 232 ΚΠολΔ/ανάγκη προπαρασκευαστικού σταδίου δίκης στις αγωγές ανταγωνισμού;)

§ 3. Η ισχύς των αποφάσεων περί παραβίασης του δικαίου ανταγωνισμού (follow-on claims)
Ι. Οι προβλέψεις της Οδηγίας και των προσαρμοστικών διατάξεων
ΙΙ. Τα σημεία προσαρμογής του εθνικού δικαίου (ιδίως, δεσμευτική ενέργεια αποφάσεων διοίκησης και διοικητικών δικαστηρίων/ η έννοια της prima facie evidence, των τεκμηρίων και της έμμεσης απόδειξης)

§ 4. Η  μετακύλιση της ζημίας. Η θεμελίωση της αιτιώδους συνάφειας
Ι. Οι προβλέψεις της Οδηγίας και των προσαρμοστικών διατάξεων
ΙΙ. Η τοποθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας στο πλαίσιο της νομολογίας του Δ.Ε.Ε. (υπόθεση Kone)
ΙΙΙ. Τα σημεία προσαρμογής του εθνικού δικαίου (ιδίως, η έννοια των τεκμηρίων και της έμμεσης απόδειξης/ η αιτιώδης συνάφεια ως στοιχείο της αδικοπραξίας, διαμόρωση του βάρους επίκλησης)

§ 5. Η ποσοτικοποίηση της ζημίας
Ι. Οι προβλέψεις της Οδηγίας και των προσαρμοστικών διατάξεων
ΙΙ. Η τοποθέτηση της Οδηγίας σε ευρύτερο πλαίσιο (κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής, νομολογία)
ΙΙΙ. Τα σημεία προσαρμογής του εθνικού δικαίου
α. Ως προς το τεκμήριο ύπαρξης ζημίας από καρτελικές συμπράξεις (ιδίως, η έννοια του τεκμηρίου/ζημία ως στοιχείο της αδικοπραξίας, άρα ελάφρυνση και του βάρους επίκλησης)
β. Ως προς την ποσοτικοποίηση της ζημίας (εκτίμηση και όχι απόδειξη της ζημίας;)

§ 6. Συγκεντρωτικά σχόλια για τις διαμορφούμενες τάσεις και την υιοθέτηση αυτών στην ελληνική έννομη τάξη (εμφατική προσέγγιση της αποδεικτικής διαδικασίας)


 Η εισήγηση θα δημοσιευτεί στο νομικό τύπο. 


ΥΓ: Υπενθυμίζεται ότι λόγω των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και της χρήσης της αίθουσας για την εκλογική διαδικασία, δεν θα γίνουν εισηγήσεις στις 21 και 28 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου. Οι εισηγήσεις θα επαναληφθούν στις 12 Δεκεμβρίου 2017 με εισηγητή τον καθηγητή Κ. Καλαβρό με θέμα "Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου