Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Εισήγηση - 10 Μαΐου 2016


Την 10η Μαΐου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Σαββόπουλος, Μ.Δ.Ε. στη Πολιτική Δικονομία, με θέμα "Τα γενικά και ειδικά προνόμια της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά το Γαλλικό Δίκαιο σε σύγκριση με το Ελληνικό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο".

Την 17η Μαΐου 2016 θα κάνει εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Regensburg και Πρόεδρος της Ενώσεως των Καθηγητών της Πολιτικής Δικονομίας Herbert Roth με θέμα "Ιδιωτική πραγμάτωση του Δικαίου στην Πολιτική Δίκη".  Η εισήγηση θα γίνει στα γερμανικά, θα διανεμηθεί όμως γραπτό κείμενο με πλήρη μετάφραση της εισηγήσεως στα ελληνικά. Κατά τη συζήτηση θα μπορούν να διατυπωθούν ερωτήσεις και στα ελληνικά, οι οποίες θα μεταφράζονται στα γερμανικά από έλληνες επιστήμονες.


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
10 Μαΐου 2016
Χρήστος Ν. Σαββόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Μ.Δ.Ε. Πολιτικής Δικονομίας

ΘΕΜΑ : « Τα γενικά και ειδικά προνόμια της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά το Γαλλικό Δίκαιο σε σύγκριση με το Ελληνικό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο». 
**************

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
-Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής:
 Στο 4ο πλέον Βιβλίο του Γαλλικού ΑΚ (Code Civile), άρθρα 2284 επ. Ειδικά στα άρθρα 2323 επ. αυτού και δη στην ενότητα περί εμπραγμάτων ασφαλειών (= droits des sûretés réelles).
 -Το Διάταγμα (Ordonnance) 346/23.05.2006 και η μεταρρυθμιστική σημασία του

II. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΣΟ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Β)  ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
1. Τα Γενικά Προνόμια (άρθρο 2331 C.C) :  Οι προνομιούχες απαιτήσεις επί όλων των κινητών πραγμάτων είναι οι ακόλουθες και κατατάσσονται με την εξής σειρά: i)Τα δικαστικά έξοδα, ii) Τα έξοδα κηδείας, iii) Τα έξοδα νοσηλείας, iv) Χωρίς να θίγεται η ενδεχόμενη εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του Εργατικού Κώδικα: α) Οι απολαβές των εργαζομένων κατ’ οίκον του προηγούμενου και του τρέχοντος έτος. β) Τα διάφορα οικογενειακά επιδόματα του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους. γ) Οι απαιτήσεις του επιζώντος συζύγου. δ) Οι αμοιβές του τελευταίου εξαμήνου των εργαζομένων, των μαθητευόμενων και η αποζημίωση που οφείλει ο εργοδότης στους stagiaires. ε) Η αποζημίωση για την λύση είτε μιας συμβάσεως εργασίας είτε μιας συμβάσεως έργου. στ) Η αποζημίωση λόγω μη τηρήσεως της προθεσμίας καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. ζ) Τα επιδόματα αδειών μετ’ αποδοχών. η) Οι αποζημιώσεις που οφείλονται από συλλογική σύμβαση εργασίας. θ)Οι αποζημιώσεις που ενδεχομένως οφείλονται στους εργαζομένους δυνάμει ειδικών διατάξεων του Εργατικού Κώδικα. v) Οι διάφορες παροχές για την αναγκαία συντήρηση του οφειλέτη και της οικογένειάς του και οι απαιτήσεις των αγροτών από πώληση αγροτικών προϊόντων που προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο. vi) Οι απαιτήσεις του ζημιωθέντος ή των νόμιμων δικαιούχων του σχετικά με έξοδα φαρμάκων, ιατρών, κηδείας, καθώς και οι αποζημιώσεις που οφείλονται από πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία. vii) Τα οφειλόμενα επιδόματα στους εργάτες και τους υπαλλήλους από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Κοινωνικών Επιδομάτων και viii) Οι απαιτήσεις των διαφόρων Οργανισμών Κοινωνικών Επιδομάτων.
 2. Τα Ειδικά Προνόμια (άρθρο 2332 C.C) : Οι προνομιούχες απαιτήσεις επί συγκεκριμένων κινητών πραγμάτων είναι: i) Οι απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις εκμισθώσεως πράγματος ή αγροτικού κτήματος. ii) Οι απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο. iii) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από τις δαπάνες για την διατήρηση του πράγματος. iv)Οι απαιτήσεις του πωλητή κινητού πράγματος, εφόσον αυτό βρίσκεται στα χέρια του αγοραστή, για την μη καταβολή του τιμήματος της πωλήσεως. v) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από παροχές του ξενοδόχου προς τους πελάτες του. vi) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από παραβίαση και κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των δημοσίων υπαλλήλων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. vii) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από μια σύμβαση ασφαλίσεως μεταξύ θιγόμενων τρίτων ή των νόμιμων δικαιούχων τους και ενός ασφαλιστή μιας ασφαλιστικής εταιρείας για θέματα αστικής ευθύνης και viii) Οι απαιτήσεις που προέρχονται από σύμβαση εργασίας και αφορούν το υπηρετικό προσωπικό.
3. Η σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων προνομιών.

Γ) ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
1. Τα Γενικά Προνόμια επί ακινήτων (άρθρο 2375 C.C): Είναι τα υπ’ αριθμ. i) και iv) από τα Γενικά Προνόμια επί κινητών πραγμάτων (βλ. άρθρο 2331 C.C.).
2. Τα Ειδικά Προνόμια επί ακινήτων (άρθρο 2374 C.C):  Οι προνομιούχοι δανειστές επί συγκεκριμένων ακινήτων είναι οι εξής:  i) Ο πωλητής του οφειλέτη, όσον αφορά το πωληθέν ακίνητο, για το τίμημα της πωλήσεως. Σε περίπτωση μάλιστα υπάρξεως πολλών διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως, όπου το τίμημα πιστώθηκε είτε εν λόγω είτε εν μέρει, ο πρώτος πωλητής προτιμάται του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου, κ.ο.κ. ii) Οι δανειστές του οφειλέτη για τα χρήματα που αυτοί του δάνεισαν προκειμένου ο τελευταίος να αγοράσει το ακίνητο που τώρα εκπλειστηριάζεται, εφόσον προκύπτει από την σύμβαση δανείου ότι τα χρήματα διατέθηκαν για τον παραπάνω σκοπό και εφόσον υπάρξει προς τούτο και εξοφλητική απόδειξη εκ μέρους του πωλητή του ακινήτου. iii) Οι συγκληρονόμοι σχετικά με τα ακίνητα της κληρονομιάς, για την μεταξύ αυτών διανομή, την προσαύξηση και την συνεισφορά.
iv) Οι αρχιτέκτονες, οι εργολάβοι και όλοι οι εργάτες και υπάλληλοι που χρησιμοποιούνται για να ανεγείρουν ή να επισκευάσουν διάφορα κτήρια.v) Όλοι όσοι δάνεισαν χρήματα για την πληρωμή ή την εξόφληση των εργατών της αμέσως προηγούμενης τάξεως, απολαμβάνουν το ίδιο προνόμιο, εφόσον από την ίδια την δανειακή σύμβαση αποδειχθεί ότι τα εν λόγω χρήματα διατέθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό. vi)  Οι δανειστές του κληρονομουμένου και οι κληροδόχοι για τα ακίνητα της κληρονομίας, καθώς επίσης και οι προσωπικοί δανειστές του κληρονόμου.vii) Οι μισθωτές με δικαίωμα κτήσεως κυριότητας επί ακινήτου (=δηλ. με σύμφωνο προαιρέσεως) και viii) Το Δημόσιο ή οι δήμοι.
3. Η προϋπόθεση της εγγραφής των προνομίων (γενικών και ειδικών) στο Υποθηκοφυλακείο και η σημασία αυτής.
4.  Ειδικά η Υποθήκη.
5.   Η σύγκρουση των διαφόρων προνομίων επί ακινήτων.

Δ) Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ   
▪ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ : Η επονομαζόμενη «distribution des deniers».
ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ : Η λεγόμενη «distribution du prix de vente».

ΙΙΙ. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
1.      Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
2.      Γενικά Προνόμια (άρθρα 975 και 1007§1 ΚΠολΔ)
3.      Ειδικά Προνόμια (άρθρα 976 και 1007§1 ΚΠολΔ)
4.      Η σύγκρουση των διαφόρων προνομίων


ΙV. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου