Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Εισήγηση - 1 Νοεμβρίου 2016


Την 1η Νοεμβρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Εφέτης Σπυρίδων Γεωργουλέας με θέμα "Η τακτική διαδικασία υπό τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (Ν. 4335/2015): Δογματικά - θεωρητικά ζητήματα, προβλήματα εφαρμογής στη δικαστηριακή πράξη και προτεινόμενες λύσεις"

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ ( Ν. 4335/2015 ) : ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Ι. Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των νέων ( μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4335/2015 ) ρυθμίσεων του ΚΠολΔ, με ιδιαίτερη αναφορά στις κεντρικής σημασίας διατάξεις των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, αλλά και σε σειρά άλλων διατάξεων, οι οποίες εναρμονίζονται με αυτές και συνθέτουν το νέο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας.
ΙΙ. Κριτική προσέγγιση των νομοθετικών επιλογών.
ι. Η αρχιτεκτονική της νέας διατάξεως του άρθρου  237 ΚΠολΔ : Ο σκοπός του Νομοθέτη, η ανελαστικότητα των εισαγομένων προθεσμιών, η διατάραξη της αρχής της « ισότητος των όπλων » των διαδίκων, πρόταση θεραπείας αυτής και λοιπά διαδικαστικά προβλήματα.
ιι. Η κατάργηση της προφορικότητος της συζητήσεως στην τακτική διαδικασία και η εισαγωγή συστήματος « τυπικής » συζητήσεως, βασικοί άξονες του οποίου είναι : α ) ο κατ’ αρχήν αποκλεισμός της εξετάσεως μαρτύρων στο ακροατήριο, β ) η δυνατότητα συζητήσεως της υποθέσεως στο ακροατήριο άνευ της παρουσίας διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων και γ ) ο πλήρης και ανεξαίρετος αποκλεισμός εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Κριτική της νομοθετικής επιλογής, εντοπισμός των δημιουργουμένων δογματικών και πρακτικών προβλημάτων και προτάσεις.
ιιι. Η ρύθμιση της νέας διατάξεως του άρθρου 238 ΚΠολΔ : Συμπληρωματική λειτουργία αυτής στη βασική ρύθμιση του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Κριτική της ρυθμίσεως.
iv. Το πρόβλημα της εφαρμογής του άρθρου 246 ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της εφαρμογής των νέων διατάξεων, ιδίως καθ’ όσον αφορά σε αγωγές κατατεθείσες προ της 31.12.2015.
v. Ματαίωση της συζητήσεως, συνέπειες της ερημοδικίας και παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής υπό τις νέες διατάξεις.
 ΙΙΙ. Η προβληματική των μεταβατικών διατάξεων του Άρθρου Ενάτου παρ. 1, 2 και 4 Ν. 4335/2015.
Δογματικά και πρακτικά προβλήματα εκ της εφαρμογής του άρθρου Ενάτου του Ν. 4335/2015. Η σχέση της ρυθμίσεως της παρ. 1 με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Απόπειρα οριοθετήσεως ερμηνευτικών κανόνων και επιλύσεως ζητημάτων της δικαστηριακής πράξεως.
IV. Προβλήματα εφαρμογής στη δικαστηριακή πράξη και προτεινόμενες λύσεις.
ι. Η αύξηση της ροής καταθέσεως δικογράφων, η έλλειψη κτιριακών υποδομών, ο βαθμός στελεχώσεως των Τμημάτων της τακτικής διαδικασίας, συνολική απασχόληση των Δικαστικών Λειτουργών : Αλληλοεπηρεαζόμενες παράμετροι, ιδιαιτέρως σημαντικές για την επίτευξη του στόχου της επιταχύνσεως.
ii. Οργάνωση των αρμοδίων Τμημάτων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών προς υποστήριξη της εφαρμογής των νέων διατάξεων της τακτικής διαδικασίας : Διάσπαση της μέχρι την 31.12.2015 ενιαίας διαδικασίας καταθέσεως δικογράφου και ορισμού δικασίμου σε « κατά στάδια » διαδικασία : α ) καταθέσεως δικογράφου, β ) σχηματισμού δικογραφίας, γ ) συνθέσεως πινακίου – ορισμού συνθέσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου και δ ) ορισμού δικασίμου – εγγραφής της υποθέσεως στο πινάκιο. Τα τεθέντα πρακτικά ζητήματα και οι δοθείσες λύσεις.
iii. Η ιδιαιτέρως προβληματική περίπτωση της εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 237 ΚΠολΔ ( έκδοση διατάξεως περί εξετάσεως μαρτύρων στο ακροατήριο ).
iv. Οι προβλέψεις των νέων διατάξεων για « ηλεκτρονική δίκη » και η πραγματικότητα των ελλείψεων του Δικαστηρίου σε επίπεδο ψηφιακού εκσυγχρονισμού και μηχανοργανώσεως.
v. Η επαρκής στελέχωση του Δικαστηρίου και των Τμημάτων της Γραμματείας ως προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής των νέων διατάξεων.
vi. Οι ενέργειες του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου