Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Εισήγηση - 1 Μαρτίου 2016Την 1η Μαρτίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Δικηγόρος Αθηνών Άρτεμις Διβριώτη, Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν εκ της ξενοδοχειακής συμβάσεως" Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
01.03.2016, Ώρα: 8 μ.μ, Αίθουσα Δ.Σ.Α.
Θέμα: “Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν εκ της ξενοδοχειακής συμβάσεως”
Εισηγήτρια: Άρτεμις Διβριώτη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Έννοια της ξενοδοχειακής συμβάσεως
Η σύμβαση μεταξύ ξενοδόχου και τουριστικού πράκτορα, με την οποία ο τουριστικός πράκτορας ‘‘αγοράζει’’ από τον ξενοδόχο τη χρήση μεγάλου αριθμού κλινών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στους πελάτες του – τελικούς καταναλωτές (τουρίστες).
2. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων
α. Κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη στις διαφορές που ανακύπτουν ή σχετίζονται με την ξενοδοχειακή σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. για την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα σε διαφορές από μίσθωση πράγματος (άρθρα 14, 16 και 29 Κ.Πολ.Δ.).
β. Προβληματισμός για το εάν ο προέχων, κατά τη νομολογία, μισθωτικός χαρακτήρας της μικτής ξενοδοχειακής συμβάσεως και η συνακόλουθη εφαρμογή των κανόνων ουσιαστικού δικαίου, που διέπουν τη μίσθωση πράγματος, συμπαρασύρουν σε δικονομική μεταχείριση της ξενοδοχειακής συμβάσεως ως μισθωτικής διαφοράς, με συνέπεια την εφαρμογή των αντίστοιχων ως άνω δικονομικών διατάξεων ως προς την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα.
3. Διαδικασία επίλυσης των διαφορών
Με βάση την κρατούσα στη νομολογία άποψη οι πηγάζουσες εκ της ξενοδοχειακής συμβάσεως διαφορές εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών των άρθρων 647 επ. Κ.Πολ.Δ.
            Κατ’ άλλη υποστηριζόμενη άποψη στο πεδίο εφαρμογής της πρώτης παραγράφου του άρθρου 647 Κ.Πολ.Δ. δεν υπάγονται άλλες συμβάσεις παρεμφερείς προς τη σύμβαση μίσθωσης ή συμβάσεις μικτές, όπως είναι και η ξενοδοχειακή σύμβαση.
4. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας
            Εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Κρίσιμες σχετικές διατάξεις άρθρων του Κανονισμού:
α) γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 4  § 1)
β) ειδική βάση συντρέχουσας διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 7 § 1)
γ) αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων της τοποθεσίας του ακινήτου (άρθρο 24)
δ) ρητή παρέκταση της αρμοδιότητας (άρθρο 25)
ε) σιωπηρή παρέκταση της αρμοδιότητας (άρθρο 26)
            Ρήτρες παρέκτασης αρμοδιότητας στις ξενοδοχειακές συμβάσεις.    Προβληματισμός εάν οι διαφορές που απορρέουν από την ξενοδοχειακή σύμβαση, λόγω της ένταξής της κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη στις μισθωτικές συμβάσεις, υπάγονται στην αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων της τοποθεσίας του ακινήτου (άρθρο 24 Κανονισμού 1215/2012).
Νομολογία ΔΕΚ για την αυτόνομη ερμηνεία του άρθρου 24 του Κανονισμού 1215/2012 και για τη δυνατότητα υπαγωγής ή μη των διαφορών εκ της ξενοδοχειακής σύμβασης στο άρθρο αυτό (αποφάσεις ΔΕΚ: Sanders/Van der Putte, Rössler/Rottwinkel, Elisabeth Hacker/Euro-Relais GmbH).
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου