Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Εισήγηση - 16 Μαΐου 2017


Την 16η Μαΐου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αλέξανδρος Ρόκας, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Η κατάταξη των πιστωτών σύμφωνα με τους νέους κανόνες του ΚΠολΔ και του ΠτωχΚ"


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:

Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 16 Μαΐου 2017
 
 
Αλέξανδρος Ν. Ρόκας
Δρ. Νομικής – Δικηγόρος
Εντεταλμένος Διδασκαλίας
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
arokas@eempd.gr

Η κατάταξη των πιστωτών σύμφωνα με
τους νέους κανόνες του ΚΠολΔ και του ΠτωχΚ

Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α

Ι.     Αφετηρία
        Ο κανόνας (σύμμετρη ικανοποίηση των αναγγελθέντων πιστωτών) και η εξαίρεσή του (ύπαρξη γενικών και ειδικών προνομίων)
        Σχέση κανόνων κατάταξης με το ουσιαστικό δίκαιο
ΙΙ.   Σημασία των κανόνων κατάταξης
        Εφαρμογή στις διαδικασίες ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης
        Οι κανόνες ως θεμελιακή απόφαση του νομοθέτη
        «Εν υπνώσει» λειτουργία κανόνων – εφαρμογή στη διαδικασία εξυγίανσης και στον νεοπαγή εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης (άρ. 9 Ν. 4469/2017)
ΙΙΙ. Οι κανόνες κατάταξης προ του Ν. 4335/2015
        Οι «υπερ-προνομιούχοι πιστωτές»
        Διαχωρισμός του προς διανομή ποσού
ΙV. Οι νέοι κανόνες κατάταξης
        Η κατάργηση των «υπερ-προνομιούχων πιστωτών» και η νέα διάταξη του άρ. 977 ΚΠολΔ
        Κριτική αποτίμηση της κατά 10% συμμετοχής των μη προνομιούχων πιστωτών
        Οι έξι (6) τάξεις γενικών προνομιούχων πιστωτών κατά το άρ. 975 ΚΠολΔ, με έμφαση στις απαιτήσεις των εργαζομένων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
V.   Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων κατάταξης *
VI. Μεταβατικό δίκαιο
        Μεταβατική διάταξη Ν. 4335/2015: Κρίσιμο είναι αν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργήθηκε μετά την 1.1.2016
        Σχέση της διάταξης με προγενέστερη νομολογία (ΟλΑΠ 21/1994)

VII. Ικανοποίηση των πιστωτών στην πτώχευση
        Εναρμόνιση ΚΠολΔ και ΠτωχΚ
        Το προνόμιο των νέων χρηματοδοτήσεων ως ιδιαιτερότητα της ικανοποίησης των πιστωτών στην πτώχευση
        Μεταβατικό δίκαιο
VIII. Συμπέρασμα


* Παράδειγμα: Αν το προς διανομή ποσό είναι 60 και το ύψος των απαιτήσεων 100:
Πιστωτής
Ύψος οφειλής
Ικανοπ. προ
Ν. 4335
Ικανοπ. μετά
Ν. 4335
ΦΠΑ
5
5
3
Εργαζόμενοι
10
10
6
Ασφ. Ταμεία
10
10
6
Ενυπόθηκοι
40
25
39
Δημόσιο
10
10
0
Ανέγγυοι
25
0
6
Σύνολο
100
60
60________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου